Mon+kien+thuc+chung

Data & Analytics

tuyencongchuc
  • CÂU HỎI THAM KHẢO THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH ĐỒNG THÁP MÔN KIẾN THỨC CHUNG _______________ Chuyên đề HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 1. Trình bày vị trí, vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay? 2. Trình bày khái niệm và cho biết các đặc điểm của hệ thống chính trị nước ta hiện nay? 3. Anh (chị) làm rõ cơ chế vận hành: Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý của Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay? 4. Anh (chị) hãy nêu các nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị ở nước ta và trình bày rõ nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân? 5. Anh (chị) hãy nêu các nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị ở nước ta và trình bày rõ nguyên tắc tập trung dân chủ? 6. Trình bày tính nhân dân của bản chất Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Liên hệ thực tế hoạt động của chính quyền cơ sở nơi Anh(Chị) cư trú để thực hiện bản chất của Nhà nước? 7. Anh (chị) hãy nêu các quan điểm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và phân tích làm sáng tỏ quan điểm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân. Liên hệ thực tế việc thực hiện quan điểm này ở địa phương? 8. Trình bày bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 9. Trình bày khái niệm hệ thống chính trị và cho biết vị trí của Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay? 10. Trình bày khái niệm hệ thống chính trị và cho biết vị trí của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay? 11. Trình bày khái niệm hệ thống chính trị và cho biết vị trí của các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay? 12. Anh (chị) hãy làm rõ đặc điểm của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay? 13. Anh (chị) hãy nêu các quan điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của Nhà nước ta? 14. Anh (chị) hãy trình bày vị trí pháp lý và cơ cấu tổ chức của Chính phủ?
  • 2 15. Anh (chị) cho biết cơ cấu tổ chức của UBND các cấp ở Tỉnh Đồng Tháp hiện nay? 16. Trình bày cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành? 17. Anh (chị) hãy trình bày các quan điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của Nhà nước ta? Chuyên đề LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 18. Anh (chị) hãy trình bày nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008? 19. Anh (chị) hãy trình bày quyền của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ công chức năm 2008? 20. Anh (chị) hãy trình bày: đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức và nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ theo quy định của Luật Cán bộ công chức năm 2008? 21. Anh (chị) hãy trình bày: đạo đức của cán bộ, công chức và những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy định của Luật Cán bộ công chức năm 2008? 22. Anh (chị) hãy trình bày: văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức; phân loại cán bộ, công chức và ngạch công chức theo quy định của Luật Cán bộ công chức năm 2008? 23. Anh (chị) hãy trình bày: điều kiện đăng ký dự tuyển công chức và nguyên tắc tuyển dụng công chức theo quy định của Luật Cán bộ công chức năm 2008? 24. Anh (chị) hãy trình bày: mục đích đánh giá công chức, nội dung đánh giá công chức và phân loại đánh giá công chức theo quy định của Luật Cán bộ công chức năm 2008? Chuyên đề VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 25. Văn bản quản lý nhà nước là gì? Chức năng của văn bản quản lý nhà nước? 26. Văn bản quản lý hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm chung của văn bản quản lý hành chính nhà nước? Hãy cho biết hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức? 27. Trình bày khái niệm văn bản quy phạm pháp luật? Nêu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008?
  • 3 28. Nêu khái niệm văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính cá biệt? Văn bản quy phạm pháp luật khác với văn bản hành chính cá biệt như thế nào? Cho các ví dụ cụ thể? 29. Trình bày đặc điểm nội dung và đặc điểm hình thức của văn bản quy phạm pháp luật? Việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo những yêu c u gì? 30. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004, anh (chị) cho biết: - Th i điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được quy định như thế nào? - Những trư ng hợp văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hết hiệu lực? - Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân? 31. Thế nào là văn bản hành chính? Văn bản hành chính được chia làm mấy loại? Đó là những loại nào? Nêu đặc điểm của văn bản hành chính cá biệt, văn bản hành chính thông thư ng? Cho một số ví dụ cụ thể? 32. Theo Thông tư số 0 20 TT-BNV ngày 0 20 của Bộ Nội vụ hướng d n thể thức và k thuật trình bày văn bản hành chính, anh chị cho biết nội dung văn bản phải đảm bảo những yêu c u cơ bản nào? hân tích tính pháp lý của văn bản quản lý hành chính nhà nước? 33. Trình bày đặc trưng của ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước? 34. Trình bày quy trình xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước? Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như thế nào? Chuyên đề CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 35. Anh (chị) hãy cho biết vì sao ở Việt Nam phải đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước? 36. Anh (chị) hãy nêu vai trò và mục đích của cải cách hành chính nhà nước? 37. Thế nào là thủ tục hành chính? Anh (chị) hãy nêu những nội dung cải cách thủ tục hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nước giai đoạn 2011 - 2020?
  • 4 38. Tài chính công là gì? Theo Anh (chị) để cải cách tài chính công trong th i gian tới đáp ứng yêu c u của công cuộc cải cách hành chính thì c n thực hiện những nội dung nào? 39. Anh (chị) hãy nêu quá trình cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam? 40. Anh (chị) hãy nêu những nội dung trong nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy nhà nước giai đọan 20 - 2020 theo Nghị quyết số 30c NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ? 41. Anh (chị) hãy cho biết xu hướng cải cách hành chính ở các nước phát triển? 42. Ở Việt Nam, chúng ta vận dụng các kinh nghiệm cải các hành chính nhà nước của các nước phát triển như thế nào? 43. Anh (chị) hãy nêu mục tiêu cụ thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 20 - 2020 ở Việt Nam? 44. Anh (chị) hãy trình bày nội dung cải cách thể chế hành chính trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 20 -2020? 45. Anh (chị) hãy trình bày những nhiệm vụ chủ yếu đặt ra cho việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 20 - 2020? 46. Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 20 - 2020 của Chính phủ có nêu nhiệm vụ hiện đại hóa trong các cơ quan hành chính nhà nước, những nội dung của nhiệm vụ đó là gì? Theo Anh (chị) việc hiện đại hóa trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay có thuận lợi, khó khăn gì? __________________________
Please download to view
4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Text
  • CÂU HỎI THAM KHẢO THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH ĐỒNG THÁP MÔN KIẾN THỨC CHUNG _______________ Chuyên đề HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 1. Trình bày vị trí, vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay? 2. Trình bày khái niệm và cho biết các đặc điểm của hệ thống chính trị nước ta hiện nay? 3. Anh (chị) làm rõ cơ chế vận hành: Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý của Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay? 4. Anh (chị) hãy nêu các nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị ở nước ta và trình bày rõ nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân? 5. Anh (chị) hãy nêu các nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị ở nước ta và trình bày rõ nguyên tắc tập trung dân chủ? 6. Trình bày tính nhân dân của bản chất Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Liên hệ thực tế hoạt động của chính quyền cơ sở nơi Anh(Chị) cư trú để thực hiện bản chất của Nhà nước? 7. Anh (chị) hãy nêu các quan điểm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và phân tích làm sáng tỏ quan điểm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân. Liên hệ thực tế việc thực hiện quan điểm này ở địa phương? 8. Trình bày bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 9. Trình bày khái niệm hệ thống chính trị và cho biết vị trí của Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay? 10. Trình bày khái niệm hệ thống chính trị và cho biết vị trí của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay? 11. Trình bày khái niệm hệ thống chính trị và cho biết vị trí của các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay? 12. Anh (chị) hãy làm rõ đặc điểm của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay? 13. Anh (chị) hãy nêu các quan điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của Nhà nước ta? 14. Anh (chị) hãy trình bày vị trí pháp lý và cơ cấu tổ chức của Chính phủ?
  • 2 15. Anh (chị) cho biết cơ cấu tổ chức của UBND các cấp ở Tỉnh Đồng Tháp hiện nay? 16. Trình bày cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành? 17. Anh (chị) hãy trình bày các quan điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của Nhà nước ta? Chuyên đề LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 18. Anh (chị) hãy trình bày nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008? 19. Anh (chị) hãy trình bày quyền của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ công chức năm 2008? 20. Anh (chị) hãy trình bày: đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức và nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ theo quy định của Luật Cán bộ công chức năm 2008? 21. Anh (chị) hãy trình bày: đạo đức của cán bộ, công chức và những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy định của Luật Cán bộ công chức năm 2008? 22. Anh (chị) hãy trình bày: văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức; phân loại cán bộ, công chức và ngạch công chức theo quy định của Luật Cán bộ công chức năm 2008? 23. Anh (chị) hãy trình bày: điều kiện đăng ký dự tuyển công chức và nguyên tắc tuyển dụng công chức theo quy định của Luật Cán bộ công chức năm 2008? 24. Anh (chị) hãy trình bày: mục đích đánh giá công chức, nội dung đánh giá công chức và phân loại đánh giá công chức theo quy định của Luật Cán bộ công chức năm 2008? Chuyên đề VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 25. Văn bản quản lý nhà nước là gì? Chức năng của văn bản quản lý nhà nước? 26. Văn bản quản lý hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm chung của văn bản quản lý hành chính nhà nước? Hãy cho biết hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức? 27. Trình bày khái niệm văn bản quy phạm pháp luật? Nêu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008?
  • 3 28. Nêu khái niệm văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính cá biệt? Văn bản quy phạm pháp luật khác với văn bản hành chính cá biệt như thế nào? Cho các ví dụ cụ thể? 29. Trình bày đặc điểm nội dung và đặc điểm hình thức của văn bản quy phạm pháp luật? Việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo những yêu c u gì? 30. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004, anh (chị) cho biết: - Th i điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được quy định như thế nào? - Những trư ng hợp văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hết hiệu lực? - Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân? 31. Thế nào là văn bản hành chính? Văn bản hành chính được chia làm mấy loại? Đó là những loại nào? Nêu đặc điểm của văn bản hành chính cá biệt, văn bản hành chính thông thư ng? Cho một số ví dụ cụ thể? 32. Theo Thông tư số 0 20 TT-BNV ngày 0 20 của Bộ Nội vụ hướng d n thể thức và k thuật trình bày văn bản hành chính, anh chị cho biết nội dung văn bản phải đảm bảo những yêu c u cơ bản nào? hân tích tính pháp lý của văn bản quản lý hành chính nhà nước? 33. Trình bày đặc trưng của ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước? 34. Trình bày quy trình xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước? Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quy định việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như thế nào? Chuyên đề CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 35. Anh (chị) hãy cho biết vì sao ở Việt Nam phải đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước? 36. Anh (chị) hãy nêu vai trò và mục đích của cải cách hành chính nhà nước? 37. Thế nào là thủ tục hành chính? Anh (chị) hãy nêu những nội dung cải cách thủ tục hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nước giai đoạn 2011 - 2020?
  • 4 38. Tài chính công là gì? Theo Anh (chị) để cải cách tài chính công trong th i gian tới đáp ứng yêu c u của công cuộc cải cách hành chính thì c n thực hiện những nội dung nào? 39. Anh (chị) hãy nêu quá trình cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam? 40. Anh (chị) hãy nêu những nội dung trong nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy nhà nước giai đọan 20 - 2020 theo Nghị quyết số 30c NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ? 41. Anh (chị) hãy cho biết xu hướng cải cách hành chính ở các nước phát triển? 42. Ở Việt Nam, chúng ta vận dụng các kinh nghiệm cải các hành chính nhà nước của các nước phát triển như thế nào? 43. Anh (chị) hãy nêu mục tiêu cụ thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 20 - 2020 ở Việt Nam? 44. Anh (chị) hãy trình bày nội dung cải cách thể chế hành chính trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 20 -2020? 45. Anh (chị) hãy trình bày những nhiệm vụ chủ yếu đặt ra cho việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 20 - 2020? 46. Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 20 - 2020 của Chính phủ có nêu nhiệm vụ hiện đại hóa trong các cơ quan hành chính nhà nước, những nội dung của nhiệm vụ đó là gì? Theo Anh (chị) việc hiện đại hóa trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay có thuận lợi, khó khăn gì? __________________________
Comments
Top