نياز سنجي در برنامه ريزي درسي

Documents

race
Slide 1 1 نياز سنجي در برنامه ريزي درسي دكتر نيكو يماني دكتر نيكو يماني دكتر نيكو يماني 2 نياز چيست؟ خواست يا ترجيح (استافل بيم) واقعآ نياز نباشد آنچه نمي خواهد نياز باشد عيني نيست عيب و نقصان (اسكريون) هنگامي كه حداقل رضايت در يك مورد خاص بدست نمي آيد تعيين حداقل سطح رضايت در تمام موارد آسان نيست دكتر نيكو يماني 2 خواست يا ترجيح: استافل بيم نياز يك مقوله ارزشي است و با بافت اجتماعي و فرهنگي جوامع گره خورده است و اين خود زمينه ساز انتقادي ديگر به تعريف نياز به عنوان خواست است. هنگامي كه نوعي توانايي و مهارت و نگرش وجود نداشته باشد و اين غيبت منجر به ايجاد ضرر ايجاد ضرر يا نقصان شود در عملكرد فرد يا گروه شود نشانگر نوعي نياز است (اسكريون) نياز سنجي فرايند شناخت مسائل، مشكلات و معايب موجود در عملكرد، افراد، اجتماع و پيشنهاد اقدامات اصلاحي تعريف فاصله بين موجود و مطلوب: دلالت به موقعيتي كه وضع موجود از مطلوب فاصله دارد، وضعيت مطلوب در برگيرنده ايده آلها، هنجارها، ترجيحات، انتظارات و ادراكات مختلف در باره آنچه بايد باشد. اما آيا هدف ها يا انچه بايد باشد، از لحاظ اهميت و اولويت با هم برابرند؟ 3 نياز چيست؟ فقدان يا ضرورت چيزي (استافل بيم) چيزي كه وجود ندارد اما ضرورت آن احساس مي شود تا حدي شبيه تعريف ”خواست يا ترجيحات افراد“ است ذهني است و وابسته به ارزشها و قضاوتهاي افراد است فاصله بين وضع مطلوب و وضع موجود (كافمن) مشخص كردن وضعيت موجود يا فعلي اندازه گيري دقيق ميزان فاصله بين وضع موجود (عملكردها) و مطلوب (ايده الها) تعيين و تصريح هدفها يا آنچه كه بايد باشد فاصله و شكاف بين نتايج جاري و نتايج مورد نظر دكتر نيكو يماني 4 نياز سنجي چيست؟ نيازسنجي عبارت است از فرايند جمع آوري و تحليل اطلاعات كه بر اساس آن نيازهاي افراد، گروهها و جوامع مورد شناسايي قرار مي گيرد. نياز سنجي عبارت است از فرايند تعيين اهداف، وضع موجود، اندازه گيري و تعيين نيازها و تعيين اولويتها براي عمل دكتر نيكو يماني 5 نياز آموزشي چيست؟ نياز در زمينه آموزش، بر حسب ويژگيها، توانايي ها و يا دانش و نگرشهايي تعريف مي شود كه لازم است يادگيرنده و يا گروهي از يادگيرندگان از آن برخوردار باشند، ولي در حال حاضر فاقد آن هستند. نياز فردي اجتماعي حرفه اي دكتر نيكو يماني 6 ضرورت نيازسنجي فراهم سازي اطلاعات مورد نياز براي برنامه درسي برنامه درسي مبتني بر اطلاعات يا نيازها پاسخگو و مسئول نمودن مؤسسات و نظام هاي برنامه ريزي درسي هماهنگي و همسوئي با تغييرات شناسايي ضعف ها و مسائل اساسي برنامه درسي فرايند مسأله يابي تحقق برنامه درسي مشاركتي دكتر نيكو يماني 6 برنامه درسي مشاركتي: از جمله ويژگيهاي برنامه ريزي درسي واقع بينانه،‌جلب مشاركت افراد و گروههاي مختلف است. هز كدام از گروهها داراي باورها و ايده هاي ارزشمندي است كه مي تواند به بهبود برنامه درسي كمك كند. نيازسنجي فرايندي مبتني بر مشاركت است. 7 چهارچوب نيازسنجي در برنامه ريزي درسي هدف توليد يك برنامه درسي جديد اصلاح و بهبود برنامه درسي موجود داده هاي مورد نياز نظرات، نگرش ها، و مسائل جاري منابع اطلاعات روشها و فنون نيازسنجي نحوه اولويت بندي نيازها نحوه استفاده از نتايج نيازسنجي دكتر نيكو يماني 7 داده ها براي برنامه درسي جديد، داده هاي مبتني بر نظرات و نگرش ها هستند و براي برنامه درسي موجود داده ها عيني هستند (مقايسه اهداف موجود و مطلوب و يا ساير اجزاء) مقايسه عملكرد با اهداف تعيين شده 11 روشها و فنون نياز سنجي روشها و فنون توافق محور تكنيك دلفاي تكنيك فيش باول تكنيك تل استار ساير كميته ها و جلسات .. روشها و فنون مسأله محور تكنيك رويداد مهم تكنيك درخت خطا دكتر نيكو يماني 12 روشها و فنون نياز سنجي 3. تكنيك ها و روشهاي هدف –محور الگوي كلاسيك الگوي استقرايي الگوي قياسي الگوي كلاين الگوي تجربه و تحليل خطا الگوي نياز سنجي مدرسه – محور دكتر نيكو يماني 13 الگوي كلاين شناسايي كليه هدفهاي امكان پذير تشكيل كميته فن دلفي اهداف عملكردي (جهت مقايسه) مرتب كردن هدف ها بر حسب اهميت آنها تشكيل گروههاي كوچك استفاده از پرسشنامه مشخص كردن شكاف و فاصله بين عملكرد مورد مشخص كردن عملكرد فعلي، مقايسه عملكرد مذكور انتظار (هدفها) و عملكرد واقعي (در صحنه عمل) مشخص كردن اولويت ها براي اجرا دكتر نيكو يماني 14 دكتر نيكو يماني 15 نقش نيازسنجي در طرح درس و طرح دوره دكتر نيكو يماني 16 توجه به ويژگيهاي فراگيران توجه به سبك هاي يادگيري تعيين رفتار ورودي اندازه گيري رفتار ورودي برنامه ريزي بر اساس نتايج رفتار ورودي نقش نيازسنجي در طرح درس دكتر نيكو يماني 20 اگر برنامه يكساله داريد، برنج بكاريد. اگر برنامه ده ساله داريد، درخت بكاريد و اگر برنامه صد ساله داريد، آدم تربيت كنيد دكتر نيكو يماني 21 دكتر نيكو يماني
Please download to view
1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
نياز سنجي در برنامه ريزي درسي. دكتر نيكو يماني. نياز چيست؟. خواست يا ترجيح (استافل بيم) واقعآ نياز نباشد آنچه نمي خواهد نياز باشد عيني نيست عيب و نقصان (اسكريون) هنگامي كه حداقل رضايت در يك مورد خاص بدست نمي آيد تعيين حداقل سطح رضايت در تمام موارد آسان نيست. نياز چيست؟. - PowerPoint PPT Presentation
Text
Slide 1 1 نياز سنجي در برنامه ريزي درسي دكتر نيكو يماني دكتر نيكو يماني دكتر نيكو يماني 2 نياز چيست؟ خواست يا ترجيح (استافل بيم) واقعآ نياز نباشد آنچه نمي خواهد نياز باشد عيني نيست عيب و نقصان (اسكريون) هنگامي كه حداقل رضايت در يك مورد خاص بدست نمي آيد تعيين حداقل سطح رضايت در تمام موارد آسان نيست دكتر نيكو يماني 2 خواست يا ترجيح: استافل بيم نياز يك مقوله ارزشي است و با بافت اجتماعي و فرهنگي جوامع گره خورده است و اين خود زمينه ساز انتقادي ديگر به تعريف نياز به عنوان خواست است. هنگامي كه نوعي توانايي و مهارت و نگرش وجود نداشته باشد و اين غيبت منجر به ايجاد ضرر ايجاد ضرر يا نقصان شود در عملكرد فرد يا گروه شود نشانگر نوعي نياز است (اسكريون) نياز سنجي فرايند شناخت مسائل، مشكلات و معايب موجود در عملكرد، افراد، اجتماع و پيشنهاد اقدامات اصلاحي تعريف فاصله بين موجود و مطلوب: دلالت به موقعيتي كه وضع موجود از مطلوب فاصله دارد، وضعيت مطلوب در برگيرنده ايده آلها، هنجارها، ترجيحات، انتظارات و ادراكات مختلف در باره آنچه بايد باشد. اما آيا هدف ها يا انچه بايد باشد، از لحاظ اهميت و اولويت با هم برابرند؟ 3 نياز چيست؟ فقدان يا ضرورت چيزي (استافل بيم) چيزي كه وجود ندارد اما ضرورت آن احساس مي شود تا حدي شبيه تعريف ”خواست يا ترجيحات افراد“ است ذهني است و وابسته به ارزشها و قضاوتهاي افراد است فاصله بين وضع مطلوب و وضع موجود (كافمن) مشخص كردن وضعيت موجود يا فعلي اندازه گيري دقيق ميزان فاصله بين وضع موجود (عملكردها) و مطلوب (ايده الها) تعيين و تصريح هدفها يا آنچه كه بايد باشد فاصله و شكاف بين نتايج جاري و نتايج مورد نظر دكتر نيكو يماني 4 نياز سنجي چيست؟ نيازسنجي عبارت است از فرايند جمع آوري و تحليل اطلاعات كه بر اساس آن نيازهاي افراد، گروهها و جوامع مورد شناسايي قرار مي گيرد. نياز سنجي عبارت است از فرايند تعيين اهداف، وضع موجود، اندازه گيري و تعيين نيازها و تعيين اولويتها براي عمل دكتر نيكو يماني 5 نياز آموزشي چيست؟ نياز در زمينه آموزش، بر حسب ويژگيها، توانايي ها و يا دانش و نگرشهايي تعريف مي شود كه لازم است يادگيرنده و يا گروهي از يادگيرندگان از آن برخوردار باشند، ولي در حال حاضر فاقد آن هستند. نياز فردي اجتماعي حرفه اي دكتر نيكو يماني 6 ضرورت نيازسنجي فراهم سازي اطلاعات مورد نياز براي برنامه درسي برنامه درسي مبتني بر اطلاعات يا نيازها پاسخگو و مسئول نمودن مؤسسات و نظام هاي برنامه ريزي درسي هماهنگي و همسوئي با تغييرات شناسايي ضعف ها و مسائل اساسي برنامه درسي فرايند مسأله يابي تحقق برنامه درسي مشاركتي دكتر نيكو يماني 6 برنامه درسي مشاركتي: از جمله ويژگيهاي برنامه ريزي درسي واقع بينانه،‌جلب مشاركت افراد و گروههاي مختلف است. هز كدام از گروهها داراي باورها و ايده هاي ارزشمندي است كه مي تواند به بهبود برنامه درسي كمك كند. نيازسنجي فرايندي مبتني بر مشاركت است. 7 چهارچوب نيازسنجي در برنامه ريزي درسي هدف توليد يك برنامه درسي جديد اصلاح و بهبود برنامه درسي موجود داده هاي مورد نياز نظرات، نگرش ها، و مسائل جاري منابع اطلاعات روشها و فنون نيازسنجي نحوه اولويت بندي نيازها نحوه استفاده از نتايج نيازسنجي دكتر نيكو يماني 7 داده ها براي برنامه درسي جديد، داده هاي مبتني بر نظرات و نگرش ها هستند و براي برنامه درسي موجود داده ها عيني هستند (مقايسه اهداف موجود و مطلوب و يا ساير اجزاء) مقايسه عملكرد با اهداف تعيين شده 11 روشها و فنون نياز سنجي روشها و فنون توافق محور تكنيك دلفاي تكنيك فيش باول تكنيك تل استار ساير كميته ها و جلسات .. روشها و فنون مسأله محور تكنيك رويداد مهم تكنيك درخت خطا دكتر نيكو يماني 12 روشها و فنون نياز سنجي 3. تكنيك ها و روشهاي هدف –محور الگوي كلاسيك الگوي استقرايي الگوي قياسي الگوي كلاين الگوي تجربه و تحليل خطا الگوي نياز سنجي مدرسه – محور دكتر نيكو يماني 13 الگوي كلاين شناسايي كليه هدفهاي امكان پذير تشكيل كميته فن دلفي اهداف عملكردي (جهت مقايسه) مرتب كردن هدف ها بر حسب اهميت آنها تشكيل گروههاي كوچك استفاده از پرسشنامه مشخص كردن شكاف و فاصله بين عملكرد مورد مشخص كردن عملكرد فعلي، مقايسه عملكرد مذكور انتظار (هدفها) و عملكرد واقعي (در صحنه عمل) مشخص كردن اولويت ها براي اجرا دكتر نيكو يماني 14 دكتر نيكو يماني 15 نقش نيازسنجي در طرح درس و طرح دوره دكتر نيكو يماني 16 توجه به ويژگيهاي فراگيران توجه به سبك هاي يادگيري تعيين رفتار ورودي اندازه گيري رفتار ورودي برنامه ريزي بر اساس نتايج رفتار ورودي نقش نيازسنجي در طرح درس دكتر نيكو يماني 20 اگر برنامه يكساله داريد، برنج بكاريد. اگر برنامه ده ساله داريد، درخت بكاريد و اگر برنامه صد ساله داريد، آدم تربيت كنيد دكتر نيكو يماني 21 دكتر نيكو يماني
Comments
Top