اهداف در برنامه ريزي درسي

Documents

konane
 • هدفها، نتايج نهايي حاصل از آموزش است که مدرس يا سازمانهاي آموزشي به منظور دستيابي به آنها آموزشها را ارائه مي کنند .
 • منابع انتخاب هدفها جامعه يادگيرنده موضوع درسي
 • دانش (knowledge) مهارت هاي عملي (Skills) نگرش ها (Attitudes)
 • حيطه شناختي (Cognitive Domain) حيطه عاطفي (Affective Domain) حيطه رواني – حرکتي (Psychomotor Domain)
 • زمينه‌هاي ذهني ، عقلاني Dr . Fariba Haghani
 • ارزشها، علايق و نگرشها
 • توانايي‌ها و مهارتهاي بدني
 • آشنايي با طبقه بندي انواع آريتمي هاي قلبي توجه به برداشت نسوج در هنگام تراش كليه حفرات ترميمي توانايي انجام اینتوبیشن توانايي اندازه گيري فشار خون
 • حيطه ها را نمي‌توان مستقل دانست
 • دانش (Knowledge) فهميدن (Comprehension) کاربرد (Application) تحليل (Analysis) ترکيب (Synthesis) ارزشيابي (Evaluation)
 • دريافت کردن Receiving پاسخ دادن Responding ارزش گذاردن Valuing سازمان دهي ارزشها Organization of Values دروني شدن ارزشها Characterization
 • مشاهده و تقليد Imitation Observation and اجراي مستقل Performance Independent دقت در عمل Performance Accuracy of هماهنگي حرکات Coordination of Actions عادي شدن عمل Mastery
 • تعیین هدف یا هدف های کلی آموزشی تبدیل اهداف کلی به اهداف جزئی(رفتاری) تبدیل اهداف جزئی به اهداف عینی و قابل مشاهده D r . F a r i b a H a g h a n i
 • كليه معلومات و تواناييهايي كه فراگير قبل از آغاز دوره فاقد آن بوده و انتظار مي رود در پايان آموزش به آن دست پيدا كند. خصوصيات: عبارتي كلي ، غير قابل اندازه گيري ، در مدت زمان محدود مثال : كسب دانش در زمينه بيماري هاي داخلي آشنايي با اصول و فنون برنامه ریزی درسی
 • از تجزيه هدفهاي كلي بدست مي آيد . شامل مهارتها و توانايي هايي است كه فراگيران در جريان آموزش به آن دست مي يابند .
 • رفتار هاي قابل اندازه گيري و مشاهده كه فراگير در جريان آموزش كسب كرده و قادر است در طول دوره آموزش از خود بروز دهد. هدف های عینی دارای مخاطب ، شرایط ، ملاک و معیار و فعل رفتاریست . يادگيرنده فاكتور هاي اتيولوژيك درد را بر اساس كتاب pain در پنج دقيقه ليست كند . اهداف ویژه عینی
 • مخاطب فعل رفتاري شرايط فيزيكي و رواني كه براي انجام رفتار (عمل) لازم است درجه و معيار مورد انتظار
Please download to view
1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
اهداف در برنامه ريزي درسي. هدفها، نتايج نهايي حاصل از آموزش است که مدرس يا سازمانهاي آموزشي به منظور دستيابي به آنها آموزشها را ارائه مي کنند. تعريف هدف. منابع انتخاب هدفها جامعه يادگيرندهموضوع درسي. توانايي هاي پاياني فراگيران اعم از. دانش ( knowledge ) - PowerPoint PPT Presentation
Text
 • هدفها، نتايج نهايي حاصل از آموزش است که مدرس يا سازمانهاي آموزشي به منظور دستيابي به آنها آموزشها را ارائه مي کنند .
 • منابع انتخاب هدفها جامعه يادگيرنده موضوع درسي
 • دانش (knowledge) مهارت هاي عملي (Skills) نگرش ها (Attitudes)
 • حيطه شناختي (Cognitive Domain) حيطه عاطفي (Affective Domain) حيطه رواني – حرکتي (Psychomotor Domain)
 • زمينه‌هاي ذهني ، عقلاني Dr . Fariba Haghani
 • ارزشها، علايق و نگرشها
 • توانايي‌ها و مهارتهاي بدني
 • آشنايي با طبقه بندي انواع آريتمي هاي قلبي توجه به برداشت نسوج در هنگام تراش كليه حفرات ترميمي توانايي انجام اینتوبیشن توانايي اندازه گيري فشار خون
 • حيطه ها را نمي‌توان مستقل دانست
 • دانش (Knowledge) فهميدن (Comprehension) کاربرد (Application) تحليل (Analysis) ترکيب (Synthesis) ارزشيابي (Evaluation)
 • دريافت کردن Receiving پاسخ دادن Responding ارزش گذاردن Valuing سازمان دهي ارزشها Organization of Values دروني شدن ارزشها Characterization
 • مشاهده و تقليد Imitation Observation and اجراي مستقل Performance Independent دقت در عمل Performance Accuracy of هماهنگي حرکات Coordination of Actions عادي شدن عمل Mastery
 • تعیین هدف یا هدف های کلی آموزشی تبدیل اهداف کلی به اهداف جزئی(رفتاری) تبدیل اهداف جزئی به اهداف عینی و قابل مشاهده D r . F a r i b a H a g h a n i
 • كليه معلومات و تواناييهايي كه فراگير قبل از آغاز دوره فاقد آن بوده و انتظار مي رود در پايان آموزش به آن دست پيدا كند. خصوصيات: عبارتي كلي ، غير قابل اندازه گيري ، در مدت زمان محدود مثال : كسب دانش در زمينه بيماري هاي داخلي آشنايي با اصول و فنون برنامه ریزی درسی
 • از تجزيه هدفهاي كلي بدست مي آيد . شامل مهارتها و توانايي هايي است كه فراگيران در جريان آموزش به آن دست مي يابند .
 • رفتار هاي قابل اندازه گيري و مشاهده كه فراگير در جريان آموزش كسب كرده و قادر است در طول دوره آموزش از خود بروز دهد. هدف های عینی دارای مخاطب ، شرایط ، ملاک و معیار و فعل رفتاریست . يادگيرنده فاكتور هاي اتيولوژيك درد را بر اساس كتاب pain در پنج دقيقه ليست كند . اهداف ویژه عینی
 • مخاطب فعل رفتاري شرايط فيزيكي و رواني كه براي انجام رفتار (عمل) لازم است درجه و معيار مورد انتظار
Comments
Top