Catalogue Bàn Làm Việc Hòa Phát

Sales

noi-that-hoa-phat
 • BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN | Hòa Phát | GH Ế V ĂN P HÒ NG OF FIC E CH AI RS H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN BÀN LÀM VIỆCBÀN LÀM VIỆC 01 01 BÀN LÃNH ĐẠO VENEER CAO CẤP 02 BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU CAO CẤP 03 BÀN LÀM VIỆC SƠN PU CAO CẤP 04 BÀN LÀM VIỆC DÒNG HR ROYAL 05 BÀN LÀM VIỆC DÒNG NEWTREND 06 BÀN LÀM VIỆC DÒNG ATHENA 07 BÀN LÀM VIỆC DÒNG SV 08 BÀN LÀM VIỆC DÒNG HP 09 BÀN LÀM VIỆC CHÂN SẮT 10 SẢN PHẨM MỚI Phòng bán hàng: 04.3668 6889 – 04. 3668 6865 Website: www.noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/ http://noithathoaphat.com.vn/categories/B%C3%80N-L%C3%80M-VI%E1%BB%86C-H%C3%92A-PH%C3%81T/ http://noithathoaphat.com.vn/categories/B%C3%80N-L%C3%80M-VI%E1%BB%86C-H%C3%92A-PH%C3%81T/B%C3%A0n-t%E1%BB%A7-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-%252d-Royal/ http://noithathoaphat.com.vn/categories/B%C3%80N-L%C3%80M-VI%E1%BB%86C-H%C3%92A-PH%C3%81T/B%C3%A0n-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-%252d-New-Trend/ http://noithathoaphat.com.vn/categories/B%C3%80N-L%C3%80M-VI%E1%BB%86C-H%C3%92A-PH%C3%81T/B%C3%A0n-t%E1%BB%A7-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-Athena/ http://noithathoaphat.com.vn/categories/B%C3%80N-L%C3%80M-VI%E1%BB%86C-H%C3%92A-PH%C3%81T/B%C3%A0n-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-v%C3%A0ng-xanh/ http://noithathoaphat.com.vn/categories/B%C3%80N-L%C3%80M-VI%E1%BB%86C-H%C3%92A-PH%C3%81T/B%C3%A0n-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-ghi-ch%C3%AC/ http://noithathoaphat.com.vn/categories/B%C3%80N-L%C3%80M-VI%E1%BB%86C-H%C3%92A-PH%C3%81T/B%C3%A0n-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-/
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E 01 BÀN DT 3212 V8 W: 3000 x D: 1200 x H: 760 TỦ DC 3242 V8 W: 3200 x D: 425 x H: 2000 BÀN DT 3212 V7 W: 3200 x D: 1200 x H: 760 TỦ DC 3240 H1 W: 3200 x D: 460 x H: 2000 HỘC M3D V2 W: 1600 x D: 500 x H: 670 TỦ PHỤ TP V2 W: 420 x D: 500 x H: 620 TỦ PHỤ DT TP V7 W: 1600 x D: 500 x H: 670 HỘC DT HV7 W: 420 x D: 500 x H: 620 BỘ BÀN TỦ VENEER DTV 7 BỘ BÀN TỦ VENEER DTV 8 | www.noithathoaphat.com.vn BÀN LÃNH ĐẠO VENEER CAO CẤP BÀN VIP 02 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Veneer-V7.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-Veneer-V8.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-Veneer-V8.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-Veneer-V8.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Veneer-V7.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E 01 BÀN DT 2411 V6 W: 2400 x D: 1150 x H: 760 TỦ DC 2448 V6 W: 2400 x D: 480 x H: 2200 TỦ PHỤ TP V6 W: 1450 x D: 520 x H: 760 HỘC M3D V6 W: 440 x D: 500 x H: 620 DT 1890 V2 W: 1800 x D: 900 x H: 760 DT 2010 V2 W: 2000 x D: 1000 x H: 760 TP V2 W: 1600 x D: 500 x H: 670 www.noithathoaphat.com.vn BÀN VIP BÀN LÃNH ĐẠO VENEER CAO CẤP 03 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Veneer-V6.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Veneer-V6.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890V2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890V2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT2010V2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/T%E1%BB%A7-ph%E1%BB%A5-TPV2.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E 01 DT 2010 V5 W: 2000 x D: 1000 x H: 760 DT 2411 V5 W: 2400 x D: 1100 x H: 760 BÀN DT 1890 V4 W: 1800 x D: 900 x H: 760 BÀN DT 2010 V4 W: 2000 x D: 1000 x H: 760 www.noithathoaphat.com.vn BÀN LÃNH ĐẠO VENEER CAO CẤP BÀN VIP 04 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890V4.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890V4.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT2010V4.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT2010V5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT2010V5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT2411V5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT2411V5.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BÀN DT 1890 V1 W: 1800 x D: 900 x H: 760 BÀN DT 2010 V1 W: 2000 x D: 1000 x H: 760 BÀN DT 1890 V3 W: 1800 x D: 900 x H: 760 BÀN DT 2010 V3 W: 2000 x D: 1000 x H: 760 HỘC BÀN M3DV1 W: 420 x D: 500 x H: 120 M3DV2 W: 420 x D: 500 x H: 620 TPV2 W: 1600 x D: 500 x H: 670 TPV3 W: 1200 x D: 440 x H: 670 TPV1 W: 1200 x D: 440 x H: 670 TỬ PHỤ www.noithathoaphat.com.vn BÀN VIP BÀN LÃNH ĐẠO VENEER CAO CẤP01 05 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-DT1890V3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-DT1890V3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-m%E1%BA%B7t-ch%E1%BB%AF-nh%E1%BA%ADt-DT2010V3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-m%E1%BA%B7t-ch%E1%BB%AF-nh%E1%BA%ADt-DT2010V3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-M3DV1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-M3DV1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-c%E1%BB%91-%C4%91%E1%BB%8Bnh-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-M3DV2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-c%E1%BB%91-%C4%91%E1%BB%8Bnh-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-M3DV2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Veneer-DT1890V1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Veneer-DT1890V1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Veneer-DT2010V1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/T%E1%BB%A7-ph%E1%BB%A5-TPV2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/T%E1%BB%A7-ph%E1%BB%A5-TPV2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/T%E1%BB%A7-ph%E1%BB%A5-TPV3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/T%E1%BB%A7-ph%E1%BB%A5-di-%C4%91%E1%BB%99ng-TPV1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/T%E1%BB%A7-ph%E1%BB%A5-di-%C4%91%E1%BB%99ng-TPV1.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E BÀN DT 1890 H2 W: 1800 x D: 900 x H: 760 HỘC CỐ ĐỊNH H2 W: 450 x D: 540 x H: 600 TỦ PHỤ TP 01 BÀN DT 1890 H1 W: 1800 x D: 900 x H: 760 BÀN DT 1890 H3 W: 1800 x D: 900 x H: 760 BÀN DT 2010 H3 W: 2000 x D: 1000 x H: 760 TỦ PHỤ TP01 www.noithathoaphat.com.vn BÀN VIP BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU CAO CẤP02 06 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-DT1890H2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-DT1890H2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-DT1890H3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-DT1890H3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT2010H3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT2010H3.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E BÀN DT 1890 H4 W: 1800 x D: 900 x H: 760 BÀN DT 2010 H4 W: 2000 x D: 1000 x H: 760 HỘC H4 W: 400 x D: 470 x H: 440 TỦ PHỤ TPH4 W: 1400 x D: 400 x H: 440 BÀN DT 1890 H5 W: 1800 x D: 900 x H: 760 www.noithathoaphat.com.vn Bàn DT1890H17 W:1800 x D:900 x H:760 BÀN VIP BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU CAO CẤP02 07 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-DT1890H4.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-DT1890H4.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT2010H4.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT2010H4.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT1890H5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT1890H5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-L%C3%A3nh-%C4%90%E1%BA%A1o-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H17.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-L%C3%A3nh-%C4%90%E1%BA%A1o-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H17.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E BÀN DT 1890 H12 W: 1800 x D: 900 x H: 760 BÀN DT 2010 H12 W: 2000 x D: 1000 x H: 760 BÀN DT 1890 H14 W: 1800 x D: 900 x H: 760 BÀN DT 1890 H16 W: 1800 x D: 900 x H: 760 TỦ PHỤ TP01 BÀN DT 1890 H15 W: 1800 x D: 900 x H: 760 www.noithathoaphat.com.vn BÀN VIP BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU CAO CẤP02 08 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H12.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H12.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT2010H12.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H14.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H14.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H15.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H15.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H16.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H16.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E BÀN DT 1890 H25 W: 1800 x D: 900 x H: 760 TỦ PHỤ TP01 BÀN DT 2010 H24 W: 1800 x D: 900 x H: 760 TỦ PHỤ TP01 BÀN DT 1890 H24 W: 1800 x D: 900 x H: 760 www.noithathoaphat.com.vn Bàn DT2010H25 W2000 x D91000 x H760 Bàn DT1890H26 W:1800 x D:900 x H:760 Bàn DT2010H26 W:2000 x D:1000 x H:760 BÀN VIP BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU CAO CẤP02 09 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H24.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H24.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT2010H24.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-G%C4%90-DT1890H25.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-G%C4%90-DT1890H25.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT2010H25.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H26.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H26.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT2010H26.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT2010H26.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E BÀN DT 1890 H27 W: 1800 x D: 900 x H: 760 TỦ PHỤ TP01 www.noithathoaphat.com.vn Bàn DT1890H18 W:1800 x D:900 x H:760 Bàn DT1890H19 W:1800 x D:900 x H:760 BÀN VIP BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU CAO CẤP02 10 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-DT1890H27.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-DT1890H27.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-DT1890H27.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H18.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H18.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H19.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H19.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E BÀN DT 1890 H34 W: 1800 x D: 900 x H: 760 TỦ PHỤ TP01 www.noithathoaphat.com.vn Bàn DT1890H43 W:1800 x D:900 x H:760 TỦ PHỤ TP01 BÀN VIP BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU CAO CẤP02 11 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT1890H43.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT1890H43.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT1890H43.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H34.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H34.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H34.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E BÀN DT 1890 H35 W: 1800 x D: 900 x H: 760 TỦ PHỤ TP01 BÀN DT 1890 H36 W: 1800 x D: 900 x H: 760 TỦ PHỤ TP01 www.noithathoaphat.com.vn BÀN VIP BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU CAO CẤP02 12 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H35.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H35.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H35.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-DT1890H36.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-DT1890H36.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-DT1890H36.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E BÀN DT 1890 H37 W: 1800 x D: 900 x H: 760 TỦ PHỤ TP01 BÀN DT 1890 H40 W: 1800 x D: 900 x H: 760 TỦ PHỤ TP01 www.noithathoaphat.com.vn Bàn DT2010H37 W:2000 x D:1000 x H:760 Bàn DT2010H40 W:2000 x D:1000 x H:76001BÀN GIÁM ĐỐC CA BÀN VIP BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU CAO CẤP02 13 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-DT1890H37.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-DT1890H37.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT2010H37.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT2010H37.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-DT1890H40.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-DT1890H40.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT2010H40.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT2010H40.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E | www.noithathoaphat.com.vn DT2010V9 W:2000 x D:1000 x H:750 DT2010V10 W:2000 x D:1000 x H:750 DT1890V11 W:1800 x D:900 x H:750 BÀN VIP 01 BÀN LÃNH ĐẠO VENEER CAO CẤP 14 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT2010V9.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT2010V9.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT2010V10.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT2010V10.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-cao-c%E1%BA%A5p-DT1890V11.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-cao-c%E1%BA%A5p-DT1890V11.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E ET1400 B W: 1400 x D: 700 x H: 760 ET1400 A W: 1400 x D: 700 x H: 760 BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK ET1400 D W: 1600 x D: 700 x H: 760 ET1600 E W: 1600 x D: 800 x H: 760 ET1600 F W: 1600 x D: 800 x H: 760 ET1400 C W: 1600 x D: 700 x H: 760 www.noithathoaphat.com.vn 03 BÀN LÀM VIỆC GỖ SƠN PU CAO CẤP BÀN TRƯỞNG PHÒNG 15 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1400A.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1400C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1400B.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1400B.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1400D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1400D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600E.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600E.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600F.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600F.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E ET1600 N W: 1600 x D: 700 x H: 760 ET1600 T W: 1600 x D: 800 x H: 760 ET1600 M W: 1600 x D: 800 x H: 760 ET1400 G W: 1400 x D: 700 x H: 760 ET1600 H W: 1600 x D: 800 x H: 760 www.noithathoaphat.com.vn ET1400K W:1400 x D:700 x H:760 BÀN LÀM VIỆC GỖ SƠN PU CAO CẤP BÀN TRƯỞNG PHÒNG 03 16 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1400G.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600H.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600H.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600M.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600M.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600N.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600N.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600T.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-ET1400K.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-ET1400K.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E OD1200 E W: 1200 x D: 700 x H: 760 OD1200 C W: 1200 x D: 700 x H: 760 OD1200 A W: 1200 x D: 700 x H: 760 OD1200 D W: 1200 x D: 700 x H: 760 | www.noithathoaphat.com.vn OD1200F W:1200 x D:700 x H:760 BÀN LÀM VIỆC GỖ SƠN PU CAO CẤP BÀN NHÂN VIÊN 03 17 http://noithathoaphat.com.vn/ http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-OD1200C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-OD1200C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-OD1200E.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-OD1200E.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-OD1200D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-OD1200D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-OD1200A.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-OD1200A.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-OD1200F.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-OD1200F.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E | www.noithathoaphat.com.vn HRP1880C5 W:1800 x D:800 x H:750 HR160C1 W:1600 x D:1750 x H:750 HR160C1Y1 W:1600 x D:1750 x H:750 HR160C2Y1 W:1600 x D:1700 x H:750 HR160C2 W:1600 x D:1700 x H:750 BÀN LÀM VIỆC DÒNG HR ROYAL04 BÀN LÃNH ĐẠO 18 http://noithathoaphat.com.vn/ http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-cao-c%E1%BA%A5p-HRP1880C5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-cao-c%E1%BA%A5p-HRP1880C5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HR160C1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HR160C1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HR160C1Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HR160C1Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR160C2Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR160C2Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR160C2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR160C2.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E HR 1800 C5 W: 1800 x D: 1600 x H: 750 HR 1890 L2 Y1 W: 1800 x D: 1600 x H: 750 HR 1885 Y1 W: 1800 x D: 1700 x H: 750 HR 1600 - HRTP 01 BX W: 1594 x D: 850 x H: 750 HRP 1890 - HRTP 01 BX W: 1800 x D: 900 x H: 750 HRP 1890 L1 Y2 W: 1800 x D: 1800 x H: 750 www.noithathoaphat.com.vn BÀN LÀM VIỆC DÒNG HR ROYAL04 BÀN LÃNH ĐẠO 19 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HRP1800C5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HRP1890L2Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HRP1885Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HRP1885Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HRP1600.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HRP1600.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HRP1890.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HRP1890.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HRP1890L1Y2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HRP1890L1Y2.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E HRMD 01 (HÀNG ĐẶT) W: 2810 x D: 1420 x H: 1100 HRMD04 (HÀNG ĐẶT) W: 2935 x D: 2735 x H: 1150 HRMD03 (HÀNG ĐẶT) W: 2800 x D: 1200 x H: 1150 HRMD05 (HÀNG ĐẶT) W: 2420 x D: 1430 x H: 1150 W: 2420 x D: 1230 x H: 1150 HRMD 02 (HÀNG ĐẶT) W: 2820 x D: 2420 x H: 1100 www.noithathoaphat.com.vn HRMD06 (Hàng Đặt) W:2400 x D:1400 x H:1100 HRMD07H1 (Hàng Đặt) W:2800 x D:1406 x H:1100 HRMD07H2 (Hàng Đặt) W:2400 x D:1406 x H:1100 HRMD08 (Hàng Đặt) W:2788 x D:1406 x H:1100 HRMD09 (Hàng Đặt) W:1400 x D:1406 x H:1150 HRMD10 (Hàng Đặt) W:2788 x D:1406 x H:1100 BÀN LÀM VIỆC DÒNG HR ROYAL MODULE BÀN LÀM VIỆC 04 20 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD06.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD06.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD07H1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD07H1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD07H2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD08.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD08.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD09.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD09.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD10.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD10.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD01.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD01.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD02.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD02.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD03.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD04.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD05.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E 09 HR 140 HL C1 (YẾM GỖ) HR 140 HL C1 Y1 (YẾM SẮT) W: 1400 x D: 700 x H: 750 HR 1450 C1 (YẾM GỖ) HR 1450 C1 Y1 (YẾM SẮT) W: 1450 x D: 950 x H: 750 HR 120 SHL W: 1194 x D: 600 x H: 750 HR 120 HL W: 1194 x D: 700 x H: 750 HR 140 HL W: 1394 x D: 700 x H: 750 HR 120 S W: 1194 x D: 600 x H: 750 HR 120 W: 1194 x D: 700 x H: 750 HR 140 W: 1394 x D: 700 x H: 750 HR 160 W: 1600 x D: 800 x H: 750 HR 140 HM W: 1394 x D: 700 x H: 750 www.noithathoaphat.com.vn HR120SC1 (YẾM GỖ) HR120SC1Y1 (YẾM SẮT) W:1200 x D:600 x H:750 HR120C1 (YẾM GỖ) HR120C1Y1 (YẾM SẮT) W:1200 x D:700 x H:750 HR140C1 (YẾM GỖ) HR140C1Y1 (YẾM SẮT) W:1400 x D:700 x H:750 HR120SC2 (YẾM GỖ) HR120SC2Y1 (YẾM SẮT) W:1200 x D:600 x H:750 HR120C2 (YẾM GỖ) HR120C2Y1 (YẾM SẮT) W:1200 x D:700 x H:750 HR140C2 (YẾM GỖ) HR140C2Y1 (YẾM SẮT) W:1400 x D:700 x H:750 BÀN LÀM VIỆC DÒNG HR ROYAL04 BÀN CHÂN SẮT BÀN LÀM VIỆC DÒNG HR ROYAL04 BÀN CHÂN GỖ 21 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR140HLC1Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR140HLC1Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR140HLC1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HRL1450C1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HRL1450C1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HRL1450C1Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120C2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120C2Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120C2Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120C1Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120S.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR140.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR160.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120SHL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR140HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR140HM.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR140HM.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-khung-th%C3%A9p-HR120SC2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR120SC2Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120C2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120C2Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR140C2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR140C2Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR120SC1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR120SC1Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120C1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120C1Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR140C1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR140C1Y1.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E 09 09 NT120 C3 W: 1200 x D: 700 x H: 750 NT140 C3 W: 1400 x D: 700 x H: 750 NTTP 1800 C W: 1800 x D: 850 x H: 750 NTP M3D W: 400 x D: 480 x H: 690 NTTP 1800 C W: 1100 x D: 450 x H: 690 NT120 C3 HL W: 1200 x D: 700 x H: 750 NT140 C3 HL W: 1400 x D: 700 x H: 750 www.noithathoaphat.com.vn HR120SC5 W:1200 x D:600 x H:750 HR120C5 W:1200 x D:700 x H:750 HR140C5 W:1400 x D:700 x H:750 HR140HLC5 W:1400 x D:700 x H:750 HR120SC6 W:1200 x D:600 x H:750 HR120C6 W:1200 x D:700 x H:750 HR140C6 W:1400 x D:700 x H:750 HR140HLC6 W:1400 x D:700 x H:750 NT120S W1200 x D600 x H750 NT120 W1200 x D700 x H750 NT140 W1400 x D700 x H750 W1600 x D700 x H750 NT180 W1800 x D700 x H750 NT160 BÀN LÀM VIỆC DÒNG NEWTREND05 22 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR120C5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR120C5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120SC5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR140C5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-khung-th%C3%A9p-HR140HLC5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-khung-th%C3%A9p-HR140HLC5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-HR120C6.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-HR120C6.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-HR120SC6.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-HR140C6.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-ch%C3%A2n-th%C3%A9p-HR140HLC6.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-ch%C3%A2n-th%C3%A9p-HR140HLC6.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Newtrend-NT120C3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Newtrend-NT120C3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Newtrend-NT140C3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-NT120C3HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-NT120C3HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-NT140C3HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Newtrend-NTP1800C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Newtrend-NTP1800C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Newtrend-NT120S.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Newtrend-NT120.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-Newtrend-NT140.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Newtrend-NT160.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Newtrend-NT180.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Newtrend-NT120.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E NTL14 W: 1400 x D: 1200 x H: 750 NTL16 W: 1600 x D: 1200 x H: 750 NTP 1880 W: 1880 x D: 1600 x H: 760 NTP1800 GHÉP BỘ NTBP01 W: 1800 x D: 800 x H: 750 W: 1200 x D: 440 x H: 720 NTM3D W: 400 x D: 480 x H: 590 NT 2050 GHÉP BỘ W: 2050 x D: 1750 x H: 750 NTP 2050 W: 1400 x D: 700 x H: 750 W: 1000 x D: 600 x H: 750 W: 750 x D: 650 x H: 750 HỘC NTM 1D 1F W: 400 x D: 580 x H: 590 www.noithathoaphat.com.vn NTMD01C3 W:3160 x D:2400 x H:1150 05 BÀN LÀM VIỆC DÒNG NEWTREND 23 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-NTP1800.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-NTL14.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-NTL14.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-NTL16.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Newtrend-NTP1880.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Newtrend-NTP1880.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Newtrend-NTP2050.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Newtrend-NTP2050.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Newtrend-NTP2050.html noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-NTP1800.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Newtrend-NTBP01.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-NTMD01C3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-NTMD01C3.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E HỘC ATM3D W: 400 x D: 480 x H: 590 www.noithathoaphat.com.vn AT120SHL3C W:1200 x D:600 x H:750 AT120HL3C W:1200 x D:700 x H:750 AT140HL3C W:1400 x D:700 x H:750 AT120SK W:1200 x D:600 x H:750 AT120K W:1200 x D:700 x H:750 AT140K W:1400 x D:700 x H:750 AT160K W:1600 x D:700 x H:750 AT120SHL W:1200 x D:600 x H:750 AT120HL W:1200 x D:700 x H:750 AT140HL W:1400 x D:700 x H:750 AT120S W:1200 x D:600 x H:750 AT120 W:1200 x D:700 x H:750 AT140 W:1400 x D:700 x H:750 AT160 W:1600 x D:700 x H:750 ATL14K W:1400 x D:1200 x H:750 ATL16K W:1600 x D:1200 x H:750 ATL14 W:1400 x D:1200 x H:750 ATL16 W:1600 x D:1200 x H:750 AT120SHL3DF W:1200 x D:600 x H:750 AT120SHL3D W:1200 x D:600 x H:750 AT140HL3D W:1200 x D:700 x H:750 06 BÀN LÀM VIỆC DÒNG ATHENA 24 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT120SHL3C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-AT120HL3C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-AT120HL3C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT140HL3C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT120SK.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-AT120K.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-AT120K.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT140K.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT160K.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT120SHL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-AT120HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-AT120HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT140HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Athena-AT120S.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-AT120.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-AT120.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT140.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT160.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-3-ng%C4%83n-ATM3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-ATL14K.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-ATL14K.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-ATL16K.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-ATL14.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-ATL14.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-ATL16.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT120SHL3DF.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT120SHL3DF.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT120SHL3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT120SHL3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT140HL3D.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E SVL 14 W: 1400 x D: 1200 x H: 750 SVL 16 W: 1600 x D: 1200 x H: 750 SVL 18 W: 1800 x D: 1200 x H: 750 www.noithathoaphat.com.vn AT160HL1 W:1600 x D:1200 x H:750 AT160HL2 W:1600 x D:1200 x H:750 SV100 1000 600 750 SV120S 1200 600 750 SV120 1200 700 750 SV140 1400 700 750 SV150 1500 700 750 SV160 1600 800 750 SV180 1800 800 750 Rộng Sâu Cao 06 BÀN LÀM VIỆC DÒNG ATHENA BÀN LÀM VIỆC DÒNG SV07 25 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT160HL1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT160HL1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT160HL2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT160HL2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-SVL14.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-SV120.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-SV120.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-SV100.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-SV120S.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-SV140.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-SV150.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-SV160.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-SV180.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E SVP 1890 W: 1800 x D: 900 x H: 750 W: 450 x D: 650 x H: 610 W: 1400 x D: 450 x H: 610 www.noithathoaphat.com.vn SV100HL 1000 600 750 SV120SHL 1200 600 750 SV120HL 1200 700 750 SV140HL 1400 700 750 SV150HL 1500 700 750 SV160HL 1600 800 750 SV180HL 1800 800 750 Rộng Sâu Cao SV1686 W:1600 x D:860 x H:750 SV1886 W:1800 x D:960 x H:750 SV120HL3C W:1200 x D:700 x H:750 SV140HL3C W:1400 x D:700 x H:750 07 BÀN LÀM VIỆC DÒNG SV 26 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-SVP1890.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-SVP1890.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-SVP1890.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV100HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV120SHL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV120HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV120HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV140HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV150HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV160HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV160HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-v%C3%A0ng-xanh-SV1686.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-v%C3%A0ng-xanh-SV1686.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-vi-t%C3%ADnh-SV1886.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV120HL3C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV120HL3C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV140HL3C.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E HỘC BÀN LÀM VIỆC www.noithathoaphat.com.vn SV120SHL3D W:1200 x D:600 x H:750 SV140HL3D W:1400 x D:700 x H:750 SV120SHL3DF W:1200 x D:700 x H:750 SVG100 W:1000 x D:450 x H:680 SVM1D1F W400 x D472 x H590 SVM3D W400 x D472 x H590 SVM1D1O W400 x D472 x H590 SV402 W400 x D450 x H750 SVH1D1O W396 x D470 x H444 SVH1D1F W396 x D470 x H444 SVH3D W396 x D470 x H444 07 BÀN LÀM VIỆC DÒNG SV 27 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV120SHL3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV120SHL3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV140HL3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV120SHL3DF.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV120SHL3DF.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-ph%E1%BB%A5-h%E1%BB%99c-treo-SVG100.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-ph%E1%BB%A5-h%E1%BB%99c-treo-SVG100.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-2-ng%C4%83n-SVM1D1F.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-2-ng%C4%83n-SVM1D1F.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-3-ng%C4%83n-SVM3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-3-ng%C4%83n-SVM3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-SVM1D1O.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-SVM1D1O.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-t%C3%A0i-li%E1%BB%87u-4-ng%C4%83n-SV402.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-t%C3%A0i-li%E1%BB%87u-4-ng%C4%83n-SV402.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-2-ng%C4%83n-SVH1D1F.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-2-ng%C4%83n-SVH1D1F.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-3-ng%C4%83n-k%C3%A9o-SVH3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-3-ng%C4%83n-k%C3%A9o-SVH3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-SVH1D1O.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-SVH1D1O.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E www.noithathoaphat.com.vn HP100HL 1000 600 750 HP120SHL 1200 600 750 HP120HL 1200 700 750 HP140HL 1400 700 750 HP150HL 1500 700 750 HP160HL 1600 800 750 HP180SHL 1800 800 750 HP180HL 1800 900 750 Rộng Sâu Cao HP100 1000 600 750 HP120S 1200 600 750 HP120 1200 700 750 HP140 1400 700 750 HP150 1500 700 750 HP160 1600 800 750 HP180S 1800 800 750 HP180 1800 900 750 Rộng Sâu Cao HPG1000 W:1000 x D:460 x H:705 HP120HL3C W:1200 x D:700 x H:750 HỘC BÀN LÀM VIỆC HPM1D1F W420 x D480 x H569 HPM3D W420 x D480 x H569 HPH1D1F W396 x D468 x H444 HPH1D1O W396 x D468 x H444 HPH3D W396 x D468 x H444 08 BÀN LÀM VIỆC DÒNG HP 28 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP100.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP120S.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP120.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP120.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP140.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP150.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP160.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP180S.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP180.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP100HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP120SHL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP120HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP120HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP140HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP150HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP160HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP180SHL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP180HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-ph%E1%BB%A5-h%E1%BB%99c-treo-HPG1000.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-ph%E1%BB%A5-h%E1%BB%99c-treo-HPG1000.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP120HL3C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP120HL3C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-2-ng%C4%83n-HPM1D1F.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-2-ng%C4%83n-HPM1D1F.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-3-ng%C4%83n-HPM3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-3-ng%C4%83n-HPM3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-2-ng%C4%83n-k%C3%A9o-HPH1D1F.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-2-ng%C4%83n-k%C3%A9o-HPH1D1F.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-3-ng%C4%83n-k%C3%A9o-HPH3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-3-ng%C4%83n-k%C3%A9o-HPH3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-HPH1D1O.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-HPH1D1O.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E www.noithathoaphat.com.vn HU12S 1200 600 750 HU12 1200 700 750 HU14 1400 700 750 HU15 1500 700 750 HU16 1600 700 750 HU18 1800 700 750 Rộng Sâu Cao HU12SC2 1200 600 750 HU12C2 1200 700 750 HU14C2 1400 700 750 HU15C2 1500 700 750 HU16C2 1600 700 750 HU18C2 1800 700 750 Rộng Sâu Cao HỘC BÀN LÀM VIỆC HS1 W396 x D540 x H670 BF51 W565 x D438 x H112 NK55 W550 x D400 x H93 09 BÀN LÀM VIỆC CHÂN SẮT 29 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-HU12S.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-HU12.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-HU12.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-HU14.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-HU15.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-HU16.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-HU18.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-HU12SC2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HU12C2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HU12C2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HU14C2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-HU15C2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HU16C2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HU18C2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-s%E1%BA%AFt-di-%C4%91%E1%BB%99ng-HS1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-s%E1%BA%AFt-di-%C4%91%E1%BB%99ng-HS1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/khay-b%C3%A0n-ph%C3%ADm-BF51.html http://noithathoaphat.com.vn/products/khay-b%C3%A0n-ph%C3%ADm-BF51.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Ng%C4%83n-k%C3%A9o-s%E1%BA%AFt-NK55.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Ng%C4%83n-k%C3%A9o-s%E1%BA%AFt-NK55.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E www.noithathoaphat.com.vn LC12 W:1200 x D:700 x H:750 TH12 W:1200 x D:600 x H:750 LC14 1400 700 750 LC15 1500 700 750 LC16 1600 700 750 Rộng Sâu Cao 09 BÀN LÀM VIỆC CHÂN SẮT 30 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-LC12.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-LC12.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-TH12.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-TH12.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-LC14.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-LC14.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-LC15.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-LC16.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E www.noithathoaphat.com.vn HR140HLC2 (YẾM GỖ) HR140HLC2Y1 (YẾM SẮT) W:1400 x D:700 x H:750 HR120SC8 1200 600 750 HR120C8 1200 700 750 HR140C8 1200 700 750 Rộng Sâu Cao HR120SC8Y1 1200 600 750 HR120C8Y1 1200 700 750 HR140C8Y1 1200 700 750 Rộng Sâu Cao HR140HLC8 W:1400 x D:700 x H:750 HR140HLC8Y1 W:1400 x D:700 x H:750 10 SẢN PHẨM MỚI 31 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR140HLC2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR140HLC2Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR140HLC2Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR120SC8.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HR120C8.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HR120C8.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HR140C8.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-HR120SC8Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-h%C3%B2a-ph%C3%A1t-HR120C8Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-h%C3%B2a-ph%C3%A1t-HR120C8Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR140C8Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-HR140HLC8.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-HR140HLC8.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR140HLC8Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR140HLC8Y1.html
Please download to view
32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Text
 • BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN | Hòa Phát | GH Ế V ĂN P HÒ NG OF FIC E CH AI RS H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN BÀN LÀM VIỆCBÀN LÀM VIỆC 01 01 BÀN LÃNH ĐẠO VENEER CAO CẤP 02 BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU CAO CẤP 03 BÀN LÀM VIỆC SƠN PU CAO CẤP 04 BÀN LÀM VIỆC DÒNG HR ROYAL 05 BÀN LÀM VIỆC DÒNG NEWTREND 06 BÀN LÀM VIỆC DÒNG ATHENA 07 BÀN LÀM VIỆC DÒNG SV 08 BÀN LÀM VIỆC DÒNG HP 09 BÀN LÀM VIỆC CHÂN SẮT 10 SẢN PHẨM MỚI Phòng bán hàng: 04.3668 6889 – 04. 3668 6865 Website: www.noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/ http://noithathoaphat.com.vn/categories/B%C3%80N-L%C3%80M-VI%E1%BB%86C-H%C3%92A-PH%C3%81T/ http://noithathoaphat.com.vn/categories/B%C3%80N-L%C3%80M-VI%E1%BB%86C-H%C3%92A-PH%C3%81T/B%C3%A0n-t%E1%BB%A7-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-%252d-Royal/ http://noithathoaphat.com.vn/categories/B%C3%80N-L%C3%80M-VI%E1%BB%86C-H%C3%92A-PH%C3%81T/B%C3%A0n-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-%252d-New-Trend/ http://noithathoaphat.com.vn/categories/B%C3%80N-L%C3%80M-VI%E1%BB%86C-H%C3%92A-PH%C3%81T/B%C3%A0n-t%E1%BB%A7-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-Athena/ http://noithathoaphat.com.vn/categories/B%C3%80N-L%C3%80M-VI%E1%BB%86C-H%C3%92A-PH%C3%81T/B%C3%A0n-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-v%C3%A0ng-xanh/ http://noithathoaphat.com.vn/categories/B%C3%80N-L%C3%80M-VI%E1%BB%86C-H%C3%92A-PH%C3%81T/B%C3%A0n-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-ghi-ch%C3%AC/ http://noithathoaphat.com.vn/categories/B%C3%80N-L%C3%80M-VI%E1%BB%86C-H%C3%92A-PH%C3%81T/B%C3%A0n-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-/
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E 01 BÀN DT 3212 V8 W: 3000 x D: 1200 x H: 760 TỦ DC 3242 V8 W: 3200 x D: 425 x H: 2000 BÀN DT 3212 V7 W: 3200 x D: 1200 x H: 760 TỦ DC 3240 H1 W: 3200 x D: 460 x H: 2000 HỘC M3D V2 W: 1600 x D: 500 x H: 670 TỦ PHỤ TP V2 W: 420 x D: 500 x H: 620 TỦ PHỤ DT TP V7 W: 1600 x D: 500 x H: 670 HỘC DT HV7 W: 420 x D: 500 x H: 620 BỘ BÀN TỦ VENEER DTV 7 BỘ BÀN TỦ VENEER DTV 8 | www.noithathoaphat.com.vn BÀN LÃNH ĐẠO VENEER CAO CẤP BÀN VIP 02 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Veneer-V7.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-Veneer-V8.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-Veneer-V8.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-Veneer-V8.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Veneer-V7.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E 01 BÀN DT 2411 V6 W: 2400 x D: 1150 x H: 760 TỦ DC 2448 V6 W: 2400 x D: 480 x H: 2200 TỦ PHỤ TP V6 W: 1450 x D: 520 x H: 760 HỘC M3D V6 W: 440 x D: 500 x H: 620 DT 1890 V2 W: 1800 x D: 900 x H: 760 DT 2010 V2 W: 2000 x D: 1000 x H: 760 TP V2 W: 1600 x D: 500 x H: 670 www.noithathoaphat.com.vn BÀN VIP BÀN LÃNH ĐẠO VENEER CAO CẤP 03 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Veneer-V6.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Veneer-V6.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890V2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890V2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT2010V2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/T%E1%BB%A7-ph%E1%BB%A5-TPV2.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E 01 DT 2010 V5 W: 2000 x D: 1000 x H: 760 DT 2411 V5 W: 2400 x D: 1100 x H: 760 BÀN DT 1890 V4 W: 1800 x D: 900 x H: 760 BÀN DT 2010 V4 W: 2000 x D: 1000 x H: 760 www.noithathoaphat.com.vn BÀN LÃNH ĐẠO VENEER CAO CẤP BÀN VIP 04 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890V4.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890V4.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT2010V4.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT2010V5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT2010V5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT2411V5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT2411V5.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BÀN DT 1890 V1 W: 1800 x D: 900 x H: 760 BÀN DT 2010 V1 W: 2000 x D: 1000 x H: 760 BÀN DT 1890 V3 W: 1800 x D: 900 x H: 760 BÀN DT 2010 V3 W: 2000 x D: 1000 x H: 760 HỘC BÀN M3DV1 W: 420 x D: 500 x H: 120 M3DV2 W: 420 x D: 500 x H: 620 TPV2 W: 1600 x D: 500 x H: 670 TPV3 W: 1200 x D: 440 x H: 670 TPV1 W: 1200 x D: 440 x H: 670 TỬ PHỤ www.noithathoaphat.com.vn BÀN VIP BÀN LÃNH ĐẠO VENEER CAO CẤP01 05 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-DT1890V3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-DT1890V3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-m%E1%BA%B7t-ch%E1%BB%AF-nh%E1%BA%ADt-DT2010V3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-m%E1%BA%B7t-ch%E1%BB%AF-nh%E1%BA%ADt-DT2010V3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-M3DV1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-M3DV1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-c%E1%BB%91-%C4%91%E1%BB%8Bnh-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-M3DV2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-c%E1%BB%91-%C4%91%E1%BB%8Bnh-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-M3DV2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Veneer-DT1890V1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Veneer-DT1890V1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Veneer-DT2010V1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/T%E1%BB%A7-ph%E1%BB%A5-TPV2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/T%E1%BB%A7-ph%E1%BB%A5-TPV2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/T%E1%BB%A7-ph%E1%BB%A5-TPV3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/T%E1%BB%A7-ph%E1%BB%A5-di-%C4%91%E1%BB%99ng-TPV1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/T%E1%BB%A7-ph%E1%BB%A5-di-%C4%91%E1%BB%99ng-TPV1.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E BÀN DT 1890 H2 W: 1800 x D: 900 x H: 760 HỘC CỐ ĐỊNH H2 W: 450 x D: 540 x H: 600 TỦ PHỤ TP 01 BÀN DT 1890 H1 W: 1800 x D: 900 x H: 760 BÀN DT 1890 H3 W: 1800 x D: 900 x H: 760 BÀN DT 2010 H3 W: 2000 x D: 1000 x H: 760 TỦ PHỤ TP01 www.noithathoaphat.com.vn BÀN VIP BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU CAO CẤP02 06 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-DT1890H2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-DT1890H2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-DT1890H3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-DT1890H3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT2010H3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT2010H3.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E BÀN DT 1890 H4 W: 1800 x D: 900 x H: 760 BÀN DT 2010 H4 W: 2000 x D: 1000 x H: 760 HỘC H4 W: 400 x D: 470 x H: 440 TỦ PHỤ TPH4 W: 1400 x D: 400 x H: 440 BÀN DT 1890 H5 W: 1800 x D: 900 x H: 760 www.noithathoaphat.com.vn Bàn DT1890H17 W:1800 x D:900 x H:760 BÀN VIP BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU CAO CẤP02 07 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-DT1890H4.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-DT1890H4.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT2010H4.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT2010H4.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT1890H5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT1890H5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-L%C3%A3nh-%C4%90%E1%BA%A1o-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H17.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-L%C3%A3nh-%C4%90%E1%BA%A1o-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H17.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E BÀN DT 1890 H12 W: 1800 x D: 900 x H: 760 BÀN DT 2010 H12 W: 2000 x D: 1000 x H: 760 BÀN DT 1890 H14 W: 1800 x D: 900 x H: 760 BÀN DT 1890 H16 W: 1800 x D: 900 x H: 760 TỦ PHỤ TP01 BÀN DT 1890 H15 W: 1800 x D: 900 x H: 760 www.noithathoaphat.com.vn BÀN VIP BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU CAO CẤP02 08 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H12.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H12.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT2010H12.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H14.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H14.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H15.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H15.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H16.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H16.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E BÀN DT 1890 H25 W: 1800 x D: 900 x H: 760 TỦ PHỤ TP01 BÀN DT 2010 H24 W: 1800 x D: 900 x H: 760 TỦ PHỤ TP01 BÀN DT 1890 H24 W: 1800 x D: 900 x H: 760 www.noithathoaphat.com.vn Bàn DT2010H25 W2000 x D91000 x H760 Bàn DT1890H26 W:1800 x D:900 x H:760 Bàn DT2010H26 W:2000 x D:1000 x H:760 BÀN VIP BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU CAO CẤP02 09 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H24.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H24.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT2010H24.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-G%C4%90-DT1890H25.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-G%C4%90-DT1890H25.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT2010H25.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H26.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H26.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT2010H26.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT2010H26.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E BÀN DT 1890 H27 W: 1800 x D: 900 x H: 760 TỦ PHỤ TP01 www.noithathoaphat.com.vn Bàn DT1890H18 W:1800 x D:900 x H:760 Bàn DT1890H19 W:1800 x D:900 x H:760 BÀN VIP BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU CAO CẤP02 10 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-DT1890H27.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-DT1890H27.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-DT1890H27.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H18.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H18.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H19.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H19.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E BÀN DT 1890 H34 W: 1800 x D: 900 x H: 760 TỦ PHỤ TP01 www.noithathoaphat.com.vn Bàn DT1890H43 W:1800 x D:900 x H:760 TỦ PHỤ TP01 BÀN VIP BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU CAO CẤP02 11 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT1890H43.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT1890H43.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-cao-c%E1%BA%A5p-DT1890H43.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H34.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H34.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT1890H34.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E BÀN DT 1890 H35 W: 1800 x D: 900 x H: 760 TỦ PHỤ TP01 BÀN DT 1890 H36 W: 1800 x D: 900 x H: 760 TỦ PHỤ TP01 www.noithathoaphat.com.vn BÀN VIP BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU CAO CẤP02 12 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H35.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H35.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT1890H35.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-DT1890H36.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-DT1890H36.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-DT1890H36.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E BÀN DT 1890 H37 W: 1800 x D: 900 x H: 760 TỦ PHỤ TP01 BÀN DT 1890 H40 W: 1800 x D: 900 x H: 760 TỦ PHỤ TP01 www.noithathoaphat.com.vn Bàn DT2010H37 W:2000 x D:1000 x H:760 Bàn DT2010H40 W:2000 x D:1000 x H:76001BÀN GIÁM ĐỐC CA BÀN VIP BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU CAO CẤP02 13 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-DT1890H37.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-DT1890H37.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT2010H37.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT2010H37.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-DT1890H40.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-Gi%C3%A1m-%C4%90%E1%BB%91c-DT1890H40.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT2010H40.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT2010H40.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E | www.noithathoaphat.com.vn DT2010V9 W:2000 x D:1000 x H:750 DT2010V10 W:2000 x D:1000 x H:750 DT1890V11 W:1800 x D:900 x H:750 BÀN VIP 01 BÀN LÃNH ĐẠO VENEER CAO CẤP 14 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT2010V9.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-DT2010V9.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT2010V10.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-DT2010V10.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-cao-c%E1%BA%A5p-DT1890V11.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-gi%C3%A1m-%C4%91%E1%BB%91c-cao-c%E1%BA%A5p-DT1890V11.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E ET1400 B W: 1400 x D: 700 x H: 760 ET1400 A W: 1400 x D: 700 x H: 760 BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK ET1400 D W: 1600 x D: 700 x H: 760 ET1600 E W: 1600 x D: 800 x H: 760 ET1600 F W: 1600 x D: 800 x H: 760 ET1400 C W: 1600 x D: 700 x H: 760 www.noithathoaphat.com.vn 03 BÀN LÀM VIỆC GỖ SƠN PU CAO CẤP BÀN TRƯỞNG PHÒNG 15 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1400A.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1400C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1400B.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1400B.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1400D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1400D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600E.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600E.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600F.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600F.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E ET1600 N W: 1600 x D: 700 x H: 760 ET1600 T W: 1600 x D: 800 x H: 760 ET1600 M W: 1600 x D: 800 x H: 760 ET1400 G W: 1400 x D: 700 x H: 760 ET1600 H W: 1600 x D: 800 x H: 760 www.noithathoaphat.com.vn ET1400K W:1400 x D:700 x H:760 BÀN LÀM VIỆC GỖ SƠN PU CAO CẤP BÀN TRƯỞNG PHÒNG 03 16 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1400G.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600H.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600H.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600M.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600M.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600N.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600N.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-ET1600T.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-ET1400K.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-ET1400K.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E OD1200 E W: 1200 x D: 700 x H: 760 OD1200 C W: 1200 x D: 700 x H: 760 OD1200 A W: 1200 x D: 700 x H: 760 OD1200 D W: 1200 x D: 700 x H: 760 | www.noithathoaphat.com.vn OD1200F W:1200 x D:700 x H:760 BÀN LÀM VIỆC GỖ SƠN PU CAO CẤP BÀN NHÂN VIÊN 03 17 http://noithathoaphat.com.vn/ http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-OD1200C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-OD1200C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-OD1200E.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-OD1200E.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-OD1200D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-OD1200D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-OD1200A.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-OD1200A.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-OD1200F.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-OD1200F.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E | www.noithathoaphat.com.vn HRP1880C5 W:1800 x D:800 x H:750 HR160C1 W:1600 x D:1750 x H:750 HR160C1Y1 W:1600 x D:1750 x H:750 HR160C2Y1 W:1600 x D:1700 x H:750 HR160C2 W:1600 x D:1700 x H:750 BÀN LÀM VIỆC DÒNG HR ROYAL04 BÀN LÃNH ĐẠO 18 http://noithathoaphat.com.vn/ http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-cao-c%E1%BA%A5p-HRP1880C5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-cao-c%E1%BA%A5p-HRP1880C5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HR160C1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HR160C1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HR160C1Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HR160C1Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR160C2Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR160C2Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR160C2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR160C2.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E HR 1800 C5 W: 1800 x D: 1600 x H: 750 HR 1890 L2 Y1 W: 1800 x D: 1600 x H: 750 HR 1885 Y1 W: 1800 x D: 1700 x H: 750 HR 1600 - HRTP 01 BX W: 1594 x D: 850 x H: 750 HRP 1890 - HRTP 01 BX W: 1800 x D: 900 x H: 750 HRP 1890 L1 Y2 W: 1800 x D: 1800 x H: 750 www.noithathoaphat.com.vn BÀN LÀM VIỆC DÒNG HR ROYAL04 BÀN LÃNH ĐẠO 19 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ph%C3%B2ng-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HRP1800C5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HRP1890L2Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HRP1885Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HRP1885Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HRP1600.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HRP1600.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HRP1890.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HRP1890.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HRP1890L1Y2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Royal-HRP1890L1Y2.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E HRMD 01 (HÀNG ĐẶT) W: 2810 x D: 1420 x H: 1100 HRMD04 (HÀNG ĐẶT) W: 2935 x D: 2735 x H: 1150 HRMD03 (HÀNG ĐẶT) W: 2800 x D: 1200 x H: 1150 HRMD05 (HÀNG ĐẶT) W: 2420 x D: 1430 x H: 1150 W: 2420 x D: 1230 x H: 1150 HRMD 02 (HÀNG ĐẶT) W: 2820 x D: 2420 x H: 1100 www.noithathoaphat.com.vn HRMD06 (Hàng Đặt) W:2400 x D:1400 x H:1100 HRMD07H1 (Hàng Đặt) W:2800 x D:1406 x H:1100 HRMD07H2 (Hàng Đặt) W:2400 x D:1406 x H:1100 HRMD08 (Hàng Đặt) W:2788 x D:1406 x H:1100 HRMD09 (Hàng Đặt) W:1400 x D:1406 x H:1150 HRMD10 (Hàng Đặt) W:2788 x D:1406 x H:1100 BÀN LÀM VIỆC DÒNG HR ROYAL MODULE BÀN LÀM VIỆC 04 20 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD06.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD06.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD07H1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD07H1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD07H2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD08.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD08.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD09.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD09.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD10.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD10.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD01.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD01.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD02.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD02.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD03.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD04.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-b%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HRMD05.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E 09 HR 140 HL C1 (YẾM GỖ) HR 140 HL C1 Y1 (YẾM SẮT) W: 1400 x D: 700 x H: 750 HR 1450 C1 (YẾM GỖ) HR 1450 C1 Y1 (YẾM SẮT) W: 1450 x D: 950 x H: 750 HR 120 SHL W: 1194 x D: 600 x H: 750 HR 120 HL W: 1194 x D: 700 x H: 750 HR 140 HL W: 1394 x D: 700 x H: 750 HR 120 S W: 1194 x D: 600 x H: 750 HR 120 W: 1194 x D: 700 x H: 750 HR 140 W: 1394 x D: 700 x H: 750 HR 160 W: 1600 x D: 800 x H: 750 HR 140 HM W: 1394 x D: 700 x H: 750 www.noithathoaphat.com.vn HR120SC1 (YẾM GỖ) HR120SC1Y1 (YẾM SẮT) W:1200 x D:600 x H:750 HR120C1 (YẾM GỖ) HR120C1Y1 (YẾM SẮT) W:1200 x D:700 x H:750 HR140C1 (YẾM GỖ) HR140C1Y1 (YẾM SẮT) W:1400 x D:700 x H:750 HR120SC2 (YẾM GỖ) HR120SC2Y1 (YẾM SẮT) W:1200 x D:600 x H:750 HR120C2 (YẾM GỖ) HR120C2Y1 (YẾM SẮT) W:1200 x D:700 x H:750 HR140C2 (YẾM GỖ) HR140C2Y1 (YẾM SẮT) W:1400 x D:700 x H:750 BÀN LÀM VIỆC DÒNG HR ROYAL04 BÀN CHÂN SẮT BÀN LÀM VIỆC DÒNG HR ROYAL04 BÀN CHÂN GỖ 21 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR140HLC1Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR140HLC1Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR140HLC1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HRL1450C1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HRL1450C1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HRL1450C1Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120C2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120C2Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120C2Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120C1Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120S.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR140.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR160.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120SHL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR140HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR140HM.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR140HM.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-khung-th%C3%A9p-HR120SC2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR120SC2Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120C2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120C2Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR140C2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR140C2Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR120SC1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR120SC1Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120C1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120C1Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR140C1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR140C1Y1.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E 09 09 NT120 C3 W: 1200 x D: 700 x H: 750 NT140 C3 W: 1400 x D: 700 x H: 750 NTTP 1800 C W: 1800 x D: 850 x H: 750 NTP M3D W: 400 x D: 480 x H: 690 NTTP 1800 C W: 1100 x D: 450 x H: 690 NT120 C3 HL W: 1200 x D: 700 x H: 750 NT140 C3 HL W: 1400 x D: 700 x H: 750 www.noithathoaphat.com.vn HR120SC5 W:1200 x D:600 x H:750 HR120C5 W:1200 x D:700 x H:750 HR140C5 W:1400 x D:700 x H:750 HR140HLC5 W:1400 x D:700 x H:750 HR120SC6 W:1200 x D:600 x H:750 HR120C6 W:1200 x D:700 x H:750 HR140C6 W:1400 x D:700 x H:750 HR140HLC6 W:1400 x D:700 x H:750 NT120S W1200 x D600 x H750 NT120 W1200 x D700 x H750 NT140 W1400 x D700 x H750 W1600 x D700 x H750 NT180 W1800 x D700 x H750 NT160 BÀN LÀM VIỆC DÒNG NEWTREND05 22 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR120C5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR120C5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Royal-HR120SC5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR140C5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-khung-th%C3%A9p-HR140HLC5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-khung-th%C3%A9p-HR140HLC5.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-HR120C6.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-HR120C6.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-HR120SC6.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-HR140C6.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-ch%C3%A2n-th%C3%A9p-HR140HLC6.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-ch%C3%A2n-th%C3%A9p-HR140HLC6.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Newtrend-NT120C3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Newtrend-NT120C3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Newtrend-NT140C3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-NT120C3HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-NT120C3HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-NT140C3HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Newtrend-NTP1800C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Newtrend-NTP1800C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Newtrend-NT120S.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Newtrend-NT120.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-Newtrend-NT140.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Newtrend-NT160.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Newtrend-NT180.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Newtrend-NT120.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E NTL14 W: 1400 x D: 1200 x H: 750 NTL16 W: 1600 x D: 1200 x H: 750 NTP 1880 W: 1880 x D: 1600 x H: 760 NTP1800 GHÉP BỘ NTBP01 W: 1800 x D: 800 x H: 750 W: 1200 x D: 440 x H: 720 NTM3D W: 400 x D: 480 x H: 590 NT 2050 GHÉP BỘ W: 2050 x D: 1750 x H: 750 NTP 2050 W: 1400 x D: 700 x H: 750 W: 1000 x D: 600 x H: 750 W: 750 x D: 650 x H: 750 HỘC NTM 1D 1F W: 400 x D: 580 x H: 590 www.noithathoaphat.com.vn NTMD01C3 W:3160 x D:2400 x H:1150 05 BÀN LÀM VIỆC DÒNG NEWTREND 23 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-NTP1800.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-NTL14.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-NTL14.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-NTL16.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Newtrend-NTP1880.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Newtrend-NTP1880.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Newtrend-NTP2050.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Newtrend-NTP2050.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Newtrend-NTP2050.html noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-NTP1800.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-Newtrend-NTBP01.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-NTMD01C3.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Module-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-NTMD01C3.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E HỘC ATM3D W: 400 x D: 480 x H: 590 www.noithathoaphat.com.vn AT120SHL3C W:1200 x D:600 x H:750 AT120HL3C W:1200 x D:700 x H:750 AT140HL3C W:1400 x D:700 x H:750 AT120SK W:1200 x D:600 x H:750 AT120K W:1200 x D:700 x H:750 AT140K W:1400 x D:700 x H:750 AT160K W:1600 x D:700 x H:750 AT120SHL W:1200 x D:600 x H:750 AT120HL W:1200 x D:700 x H:750 AT140HL W:1400 x D:700 x H:750 AT120S W:1200 x D:600 x H:750 AT120 W:1200 x D:700 x H:750 AT140 W:1400 x D:700 x H:750 AT160 W:1600 x D:700 x H:750 ATL14K W:1400 x D:1200 x H:750 ATL16K W:1600 x D:1200 x H:750 ATL14 W:1400 x D:1200 x H:750 ATL16 W:1600 x D:1200 x H:750 AT120SHL3DF W:1200 x D:600 x H:750 AT120SHL3D W:1200 x D:600 x H:750 AT140HL3D W:1200 x D:700 x H:750 06 BÀN LÀM VIỆC DÒNG ATHENA 24 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT120SHL3C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-AT120HL3C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-AT120HL3C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT140HL3C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT120SK.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-AT120K.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-AT120K.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT140K.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT160K.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT120SHL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-AT120HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-AT120HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT140HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-Athena-AT120S.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-AT120.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-AT120.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT140.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT160.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-3-ng%C4%83n-ATM3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-ATL14K.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-ATL14K.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-ATL16K.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-ATL14.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-ATL14.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-ATL16.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT120SHL3DF.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT120SHL3DF.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT120SHL3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT120SHL3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT140HL3D.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E SVL 14 W: 1400 x D: 1200 x H: 750 SVL 16 W: 1600 x D: 1200 x H: 750 SVL 18 W: 1800 x D: 1200 x H: 750 www.noithathoaphat.com.vn AT160HL1 W:1600 x D:1200 x H:750 AT160HL2 W:1600 x D:1200 x H:750 SV100 1000 600 750 SV120S 1200 600 750 SV120 1200 700 750 SV140 1400 700 750 SV150 1500 700 750 SV160 1600 800 750 SV180 1800 800 750 Rộng Sâu Cao 06 BÀN LÀM VIỆC DÒNG ATHENA BÀN LÀM VIỆC DÒNG SV07 25 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT160HL1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT160HL1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT160HL2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-AT160HL2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C6%B0%E1%BB%A3n-SVL14.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-SV120.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-SV120.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-SV100.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-SV120S.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-SV140.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-SV150.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-SV160.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-SV180.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E SVP 1890 W: 1800 x D: 900 x H: 750 W: 450 x D: 650 x H: 610 W: 1400 x D: 450 x H: 610 www.noithathoaphat.com.vn SV100HL 1000 600 750 SV120SHL 1200 600 750 SV120HL 1200 700 750 SV140HL 1400 700 750 SV150HL 1500 700 750 SV160HL 1600 800 750 SV180HL 1800 800 750 Rộng Sâu Cao SV1686 W:1600 x D:860 x H:750 SV1886 W:1800 x D:960 x H:750 SV120HL3C W:1200 x D:700 x H:750 SV140HL3C W:1400 x D:700 x H:750 07 BÀN LÀM VIỆC DÒNG SV 26 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-SVP1890.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-SVP1890.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%E1%BB%99-b%C3%A0n-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-SVP1890.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV100HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV120SHL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV120HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV120HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV140HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV150HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV160HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV160HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-v%C3%A0ng-xanh-SV1686.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-v%C3%A0ng-xanh-SV1686.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-vi-t%C3%ADnh-SV1886.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV120HL3C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV120HL3C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV140HL3C.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E HỘC BÀN LÀM VIỆC www.noithathoaphat.com.vn SV120SHL3D W:1200 x D:600 x H:750 SV140HL3D W:1400 x D:700 x H:750 SV120SHL3DF W:1200 x D:700 x H:750 SVG100 W:1000 x D:450 x H:680 SVM1D1F W400 x D472 x H590 SVM3D W400 x D472 x H590 SVM1D1O W400 x D472 x H590 SV402 W400 x D450 x H750 SVH1D1O W396 x D470 x H444 SVH1D1F W396 x D470 x H444 SVH3D W396 x D470 x H444 07 BÀN LÀM VIỆC DÒNG SV 27 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV120SHL3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV120SHL3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV140HL3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV120SHL3DF.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-SV120SHL3DF.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-ph%E1%BB%A5-h%E1%BB%99c-treo-SVG100.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-ph%E1%BB%A5-h%E1%BB%99c-treo-SVG100.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-2-ng%C4%83n-SVM1D1F.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-2-ng%C4%83n-SVM1D1F.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-3-ng%C4%83n-SVM3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-3-ng%C4%83n-SVM3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-SVM1D1O.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-SVM1D1O.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-t%C3%A0i-li%E1%BB%87u-4-ng%C4%83n-SV402.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-t%C3%A0i-li%E1%BB%87u-4-ng%C4%83n-SV402.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-2-ng%C4%83n-SVH1D1F.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-2-ng%C4%83n-SVH1D1F.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-3-ng%C4%83n-k%C3%A9o-SVH3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-3-ng%C4%83n-k%C3%A9o-SVH3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-SVH1D1O.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-SVH1D1O.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E www.noithathoaphat.com.vn HP100HL 1000 600 750 HP120SHL 1200 600 750 HP120HL 1200 700 750 HP140HL 1400 700 750 HP150HL 1500 700 750 HP160HL 1600 800 750 HP180SHL 1800 800 750 HP180HL 1800 900 750 Rộng Sâu Cao HP100 1000 600 750 HP120S 1200 600 750 HP120 1200 700 750 HP140 1400 700 750 HP150 1500 700 750 HP160 1600 800 750 HP180S 1800 800 750 HP180 1800 900 750 Rộng Sâu Cao HPG1000 W:1000 x D:460 x H:705 HP120HL3C W:1200 x D:700 x H:750 HỘC BÀN LÀM VIỆC HPM1D1F W420 x D480 x H569 HPM3D W420 x D480 x H569 HPH1D1F W396 x D468 x H444 HPH1D1O W396 x D468 x H444 HPH3D W396 x D468 x H444 08 BÀN LÀM VIỆC DÒNG HP 28 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP100.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP120S.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP120.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP120.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP140.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP150.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP160.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP180S.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP180.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP100HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP120SHL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP120HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP120HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP140HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP150HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP160HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP180SHL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP180HL.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-ph%E1%BB%A5-h%E1%BB%99c-treo-HPG1000.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-ph%E1%BB%A5-h%E1%BB%99c-treo-HPG1000.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP120HL3C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-HP120HL3C.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-2-ng%C4%83n-HPM1D1F.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-2-ng%C4%83n-HPM1D1F.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-3-ng%C4%83n-HPM3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-di-%C4%91%E1%BB%99ng-3-ng%C4%83n-HPM3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-2-ng%C4%83n-k%C3%A9o-HPH1D1F.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-2-ng%C4%83n-k%C3%A9o-HPH1D1F.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-3-ng%C4%83n-k%C3%A9o-HPH3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-3-ng%C4%83n-k%C3%A9o-HPH3D.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-HPH1D1O.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-treo-HPH1D1O.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E www.noithathoaphat.com.vn HU12S 1200 600 750 HU12 1200 700 750 HU14 1400 700 750 HU15 1500 700 750 HU16 1600 700 750 HU18 1800 700 750 Rộng Sâu Cao HU12SC2 1200 600 750 HU12C2 1200 700 750 HU14C2 1400 700 750 HU15C2 1500 700 750 HU16C2 1600 700 750 HU18C2 1800 700 750 Rộng Sâu Cao HỘC BÀN LÀM VIỆC HS1 W396 x D540 x H670 BF51 W565 x D438 x H112 NK55 W550 x D400 x H93 09 BÀN LÀM VIỆC CHÂN SẮT 29 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-HU12S.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-HU12.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-HU12.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-HU14.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-HU15.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-HU16.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-HU18.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-HU12SC2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HU12C2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HU12C2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HU14C2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-HU15C2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HU16C2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HU18C2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-s%E1%BA%AFt-di-%C4%91%E1%BB%99ng-HS1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/H%E1%BB%99c-s%E1%BA%AFt-di-%C4%91%E1%BB%99ng-HS1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/khay-b%C3%A0n-ph%C3%ADm-BF51.html http://noithathoaphat.com.vn/products/khay-b%C3%A0n-ph%C3%ADm-BF51.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Ng%C4%83n-k%C3%A9o-s%E1%BA%AFt-NK55.html http://noithathoaphat.com.vn/products/Ng%C4%83n-k%C3%A9o-s%E1%BA%AFt-NK55.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E www.noithathoaphat.com.vn LC12 W:1200 x D:700 x H:750 TH12 W:1200 x D:600 x H:750 LC14 1400 700 750 LC15 1500 700 750 LC16 1600 700 750 Rộng Sâu Cao 09 BÀN LÀM VIỆC CHÂN SẮT 30 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-LC12.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-LC12.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-TH12.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-TH12.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-LC14.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-LC14.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-LC15.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-LC16.html
 • | | BÀ N VĂ N PH ÒN G O FF IC E DE SK BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN CỦA BẠN H�A PH�T P R O D U C T C A T A L O G U E www.noithathoaphat.com.vn HR140HLC2 (YẾM GỖ) HR140HLC2Y1 (YẾM SẮT) W:1400 x D:700 x H:750 HR120SC8 1200 600 750 HR120C8 1200 700 750 HR140C8 1200 700 750 Rộng Sâu Cao HR120SC8Y1 1200 600 750 HR120C8Y1 1200 700 750 HR140C8Y1 1200 700 750 Rộng Sâu Cao HR140HLC8 W:1400 x D:700 x H:750 HR140HLC8Y1 W:1400 x D:700 x H:750 10 SẢN PHẨM MỚI 31 http://noithathoaphat.com.vn http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR140HLC2.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR140HLC2Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR140HLC2Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR120SC8.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HR120C8.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HR120C8.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-HR140C8.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-HR120SC8Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-h%C3%B2a-ph%C3%A1t-HR120C8Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-h%C3%B2a-ph%C3%A1t-HR120C8Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-ch%C3%A2n-s%E1%BA%AFt-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR140C8Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-HR140HLC8.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-h%E1%BB%99c-li%E1%BB%81n-HR140HLC8.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR140HLC8Y1.html http://noithathoaphat.com.vn/products/B%C3%A0n-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-H%C3%B2a-Ph%C3%A1t-HR140HLC8Y1.html
Comments
Top