Exit

Technology

lurdesribasgarriga
of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Text
 • 1.On està la clau de l’èxit ?
 • 2. Sabent esperar
 • 3. Sense enfadarnos!
 • 4. Sense pressa
 • 5. Animant-los
 • 6. Sabent-nos posar a la seva pell
 • 7. Escoltant-los
 • 8. Amb paciència
 • 9. Creient que ho poden ferCada vegada millor
 • 10. Compartint tots els moments
 • 11. Saps que...DialogantDonant referentsAmb perspectiva de futur
 • 12. No ridiculitzantNi desprestigiantRespectant la confidencialitat
 • 13. fent-los sentir importantsmediant negociantaniman tDonant oportunitats
 • 14. Pensant en les seves potencialitatsSense mirar-los en lupaSabent veure’ls amb uns altres ulls
 • 15. Sabent dir noPosant límitsSent coherents
 • 16. Sense caure en els seus paranys
 • 17. Junts buscant solucions
 • 18. Donant recursos
 • 19. Sense esperar resultats immediats fantàstics
 • Comments
  Top